Product was successfully added to your shopping cart.

AUTORYZOWANY SERWIS CENTRALNY - E.I.C

02-434 Warszawa, ul. Łuki Wielkie 3/5
telefon: 022 594 83 90
e-mail: serwis@eic.com.pl
Godziny pracy serwisu: poniedziałek - czwartek, 9:00-17:00; piątek 9:00-16:00Postanowienia ogólne
1.Serwis jest działem firmy Electronic International Commerce Sp. z o.o.
2.W ramach gwarancji naprawiany jest wyłącznie sprzęt posiadający wypełnioną kartę gwarancyjną wydaną przez firmę E.I.C.
3.Serwis dokonuje napraw sprzętu firm Onkyo, Klipsch, Tannoy, Energy, Mirage, Quadral, M-Audio, Teac, Aivio, QuistCable, Kimber Kable, Straight Wire, rozprowadzanego w Polsce przez dystrybutora którym jest E.I.C.
4.Sprzęt należy dostarczyć do serwisu osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez serwis (w przypadku naprawy gwarancyjnej koszt przesyłki pokrywa firma E.I.C.)
5.Sprzęt wysyłany do naprawy powinien być w opakowaniu fabrycznym. W przypadku jego braku, należy użyć opakowania o parametrach podobnych do fabrycznego. Ma to na celu zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.
6.Wymagane dokumenty: a.naprawa gwarancyjna: wypełniona karta gwarancyjna, dowód zakupu, kartka z opisem usterki, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego właściciela sprzętu.
b.naprawa płatna: kartka z opisem usterki, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego właściciela sprzętu.
7.Serwis udziela informacji i porad technicznych odnośnie uszkodzonego sprzętu w/w firm pod wymienionymi powyżej numerami telefonicznymi w godzinach pracy serwisu.
8.W przypadku chęci zakupu akcesoriów (np. piloty) zamówienia proszę przesyłać pocztą elektroniczną podając numer telefonu kontaktowego i ewentualny adres do wysyłki.Dodatkowa gwarancja. Płatna.


Z dniem 1 sierpnia firma E.I.C. Sp. z o.o. oferuje odpłatne przedłużenia opieki serwisowej dystrybuowanych przez siebie na terenie Polski wybranych produktów firm: Onkyo, Teac, Klipsch, Tannoy, Quadral, M-Audio. Nowe zasady dopuszczają dodatkowy zakup: rocznych, dwuletnich lub trzyletnich okresów dodatkowej opieki serwisowej w oparciu o zapisy warunków gwarancji standardowej. Po zakupie sprzętu gwarancję można wykupić na stronie:

http://www.eic.com.pl/pl/Serwis/Dodatkowa_opieka_pogwarancyjna


Gwarancja.

1. Okres gwarancji
1.1 E.I.C. Sp. z o.o., będąc generalnym importerem urządzenia, którego marka została wymieniona na odwrocie niniejszej Karty Gwarancyjnej, udziela gwarancji na jego prawidłowe funkcjonowanie w okresie zgodnym z informacją, odpowiadającą marce i typowi urządzenia, jakie podano na okładce dokumentu - Karta Gwarancyjna.
1.2 Gwarancja obejmuje okres począwszy od daty nabycia urządzenia i trwa nieprzerwanie przez okres gwarancji, obowiązujący dla danego produktu.
1.3 W przypadku wykorzystywania urządzenia do działalności komercyjnej okres gwarancji ulega skróceniu do 3 miesięcy.
1.4 Gwarancja będzie respektowana przez Serwis Centralny EIC po przedstawieniu przez klienta:
- Czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej
- Ważnego i czytelnego dowodu zakupu z datą sprzedaży (rachunku)
- Reklamowanego wyrobu wraz z opisem usterki
1.5 E.I.C. Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie w mieniu związane z uszkodzeniem czy też nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.

2. Ograniczenia gwarancji
2.1 Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w samym sprzedanym urządzeniu.
2.2 Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z eksploatacji urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, wad wynikłych z instalacji lub eksploatacji urządzenia w sposób niezgodny z jego instrukcją obsługi, wad powstałych na skutek urazów mechanicznych urządzenia, w tym wad mechanicznych powstałych w czasie transportu, wad powstałych na skutek nadmiernego zanieczyszczenia lub zawilgocenia urządzenia lub jego najbliższego środowiska, wad powstałych na skutek niewłaściwego zasilania urządzenia (w tym na skutek podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego, jeśli takowe jest wymagane), wad powstałych na skutek przepięć w zasilającej sieci energetycznej, wad powstałych na skutek zjawisk atmosferycznych oddziaływujących na urządzenie, (w tym na skutek wyładowań atmosferycznych), wad wynikłych ze stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, pobierania lub doprowadzania mocy przekraczającej parametry urządzenia zawarte w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej.
2.3 Gwarancja nie obejmuje normalnych czynności eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem urządzenia, takich jak jego podłączenie, programowanie czy okresowe czyszczenie.
2.4 Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu np. baterie, żarówki, bezpieczniki, akumulatory.
2.5 Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, jeżeli są one zgodne z podanymi przez producenta.
2.6 Gwarancja traci ważność w momencie stwierdzenia ingerencji w urządzenie nieupoważnionych osób lub serwisów technicznych. W szczególności ma to miejsce w przypadku stwierdzenia zerwania plomb gwarancyjnych, dokonanych przeróbek i zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Utrata ważności gwarancji następuje również w przypadku stosowania w urządzeniach oprogramowania nieautoryzowanego przez producenta (firmware).
2.7 Gwarancja traci ważność w momencie, gdy urządzenie przedstawione do naprawy posiada usunięty, zniszczony czy też nieczytelny numer seryjny.
2.8 E.I.C. Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Nabywcę, które znajdują się na dyskach i innych nośnikach dostarczonychdo Serwisu E.I.C.

3. Miejsce wykonania naprawy gwarancyjnej, oraz sposób dostarczenia urządzenia do naprawy, koszty transportu, odpowiedzialność za uszkodzenia urządzenia w czasie transportu.
3.1 W przypadku stwierdzenia niesprawności urządzenia prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z Serwisem Centralnym E.I.C. pod numerem telefonu +48 (22) 594 83 90 w celu uzgodnienia stosownej procedury naprawy.
3.2 Niesprawne urządzenie należy dostarczyć osobiście lub wysłać przesyłką kurierską na adres Serwisu Centralnego Firmy: E.I.C. Sp. z o.o. Serwis Centralny, ul. Łuki Wielkie 3/5; 02-434 Warszawa
3.3 W przypadku przesyłki kurierskiej, w celu wyeliminowania uszkodzeń w transporcie, urządzenia powinny być wysyłane wyłącznie przesyłkami kurierskimi z ubezpieczeniem przesyłki do faktycznej wartości urządzenia, w trybie „na koszt odbiorcy” przy pomocy wskazanej przez E.I.C. Sp. z o.o. firmy kurierskiej. Informacje o lokalnych przedstawicielstwach firmy kurierskiej, współpracującej z E.I.C Sp. z o.o., znajdą Państwo pod numerem +48 (22) 594 83 90. Koszt takich przesyłek zostanie pokryty w całości przez E.I.C. Sp. z o.o.. Przesyłki „na koszt odbiorcy” mają zastosowanie wyłącznie do napraw gwarancyjnych sprzętu pozostającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.4 W przypadku wybrania innej opcji wysyłki, jej koszt ponosi w całości wysyłający. Takie przesyłki wysyłane „na koszt odbiorcy” nie będą przez Serwis Centralny przyjmowane.
3.5 Urządzenie powinno być dostarczone po uprzednim uzgodnieniu w opakowaniu fabrycznym do Serwisu Centralnego Firmy E.I.C.. W przypadku braku fabrycznego opakowania E.I.C. Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne w trakcie transportu.
3.6 Uprzejmie prosimy o zaopatrzenie dostarczanego do naprawy urządzenia w czytelną notatkę przedstawiającą zaobserwowaną usterkę, okoliczności jej występowania, telefon kontaktowy do użytkownika oraz dokładny adres zwrotny (konieczny kod pocztowy).
3.7 W przypadku przyjęcia przez serwis urządzenia, w którym uszkodzenie mechaniczne nie zostanie umieszczone w opisie usterki, a opakowanie fabryczne nie nosi śladów uszkodzenia, uważać się będzie, że uszkodzenie to jest wiadome dla reklamującego i powstało w wyniku jego użytkowania. Reklamujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
3.8 Reklamujący odpowiada za zastosowanie właściwego dla zawartego w nim urządzenia opakowania transportowego oraz sposób zapakowania przesyłki. Urządzenie, po dokonanej naprawie, zostanie odesłane reklamującemu przesyłką kurierską na koszt Serwisu Centralnego Firmy E.I.C.. Serwis Centralny nie dysponuje możliwością wymiany/sprzedaży opakowań transportowych. W związku z powyższym urządzenie zostanie odesłane wysyłającemu z użyciem tego samego opakowania transportowego, w którym zostało wcześniej do Serwisu Centralnego dostarczone.
3.9 Odpowiedzialność Serwisu Centralnego Firmy E.I.C za dostarczone do naprawy urządzenie dotyczy wyłącznie okresu od momentu przyjęcia urządzenia do serwisu do momentu wydania urządzenia kurierowi, użytkownikowi lub upoważnionej przez niego osobie.
3.10 Uszkodzenia transportowe spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu pozostaje w całości pomiędzy reklamującym a firmą kurierską.
3.11 W przypadku stwierdzenia, że żądanie naprawy gwarancyjnej jest bezzasadne Reklamujący zostanie obciążony kosztami przesyłki.
3.12 Odtwarzacze MP3 powinny być dostarczone do serwisu w oryginalnym opakowaniu i z pełnym wyposażeniem.

4. Termin wykonania naprawy
4.1 E.I.C. Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby naprawa gwarancyjna została dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 30 dni od daty przyjęcia urządzenia do Serwisu Centralnego.
4.2 W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia z zagranicy nietypowych podzespołów, termin naprawy może zostać wydłużony w stosunku do opisanego powyżej.
4.3 E.I.C. Sp. z o.o. może uchylić się od dotrzymania terminowości napraw jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
4.4 Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy urządzenia w Serwisie Centralnym.

5. Niezgodność towaru z umową.
5.1 Ustalenia niniejszej karty gwarancyjnej nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z ustawy konsumenckiej o niezgodności towaru z umową.

6. Spory
6.1 Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby importera E.I.C. Sp. z o.o. zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.